کلاس اولی های گل ما حرف"ی" را یاد گرفتند و یویو بازی کردند.

گزارش تصویری