پسران پایه های چهارم و پنجم ابتدایی به همراه پدران محترمشان به سالن ورزشی رفتند و ورزش و نرمش کردند و صبحانه میل کردند.

گزارش تصویری