افتخارات

افتخارات سال تحصیلی 98-97

1-کسب گواهینامه و تندیس هوشمند سازی از طرف ادره کل آموزش و پرورش شهر تهران

2- کسب دیپلم افتخار در مسابقات ریاضی کانگورو

3- کسب رتبه های ممتاز  در مسابقه ریاضی استرالیا

4- کسب مدال برنز مسابقات رباتیک هوشمند افزار

5-کسب رتبه سوم مسابقات قصه گویی منطقه 2

6- کسب رتبه سوم مسابقات رباتیک  دانشگاه تهران