فعالیت های فوق برنامه

 

مدرسه به عنوان خانه دوم انسان‌، باید فضایی امن، آرام و دوست‌داشتنی داشته باشد. خانه، محلّ شکل‌گیری روابط عمیق، رقم خوردن تجربه‌های شیرین و یادگیری بسیاری از مهارت‌هاست و این اتّفاقات حسّاس باید در جای‌جای زندگی کودک، به خصوص در دوران ابتدایی تحصیل او وجود داشته باشد

 از اینرو در کنار برنامه های رسمی برنامه های فوق برنامه ی کار آمدی نیز برای دانش آموزان تدارک دیده شده است