نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان توانمند و هنرمند آل طه در مدرسه برگزار شد و اولیای گرامی از آن بازدید کردند

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان توانمند و هنرمند آل طه در مدرسه برگزار شد و اولیای گرامی از آن بازدید کردند.

گزارش تصویری