برگزیدگان مسابقه کتابخوانی

پسران گل کلاس دومی رادین صحتی، امیرحسین مرساقیان، عرفان نیازی، رادین شفقی، پارسا مظاهری، بردیا رحیمیان، آریا اصغری، علی فلاحی، سروش ممدوحی، امیرعلی حسین دوست، هیراد خیره دست، امیررضا سلیمان زاده در مسابقه کتابخوانی به موفقیت دست یافتند و لوح تقدیر گرفتند

پسران کلاس دومی رادین صحتی، امیرحسین مرساقیان، عرفان نیازی، رادین شفقی، پارسا مظاهری، بردیا رحیمیان، آریا اصغری، علی فلاحی، سروش ممدوحی، امیرعلی حسین دوست، هیراد خیره دست، امیررضا سلیمان زاده در مسابقه کتابخوانی به موفقیت دست یافتند و لوح تقدیر گرفتند.