المپیاد رباتیک هوشمندافزار

پسران هوشمند کلاس چهارمی آل طه آرتین معمم و بردیا حمزه ای در المپیاد رباتیک به موفقیت دست یافتند. به امید موفقیت های روزافزون آن ها.

پسران هوشمند کلاس چهارمی آل طه آرتین معمم و بردیا حمزه ای در المپیاد رباتیک به موفقیت دست یافتند. به امید موفقیت های روزافزون آن ها