کسب رتبه در هوشمندسازی

دبستان پسرانه آل طه موفق به دریافت رتبه در حوزه ی هوشمندسازی گردید

بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و نربیت رسمی و عمومی، مبتنی بر نظام معیار اسلامی از مصادیق ارتقا راهبری مدیریت هوشمندانه در آموزش و پرورش می باشد.لذا در جهت اجرای راهبرد فوق دبستان پسرانه آل طه موفق به دریافت رتبه در حوزه ی هوشمندسازی گردید