آزمون استرالیا

این آزمون در روز پنجشنبه 97/7/5 در مدرسه برگزار شد.

این آزمون بین المللی طبق روال هر سال با حضور دانش آموزان و معلمان برگزار شد.