همایش شرکت گاز

در روز دوشنبه 29 بهمن ماه از طرف شرکت گاز نمایندگانی به مدرسه آمدند . آن ها برای دانش آموزان درباره ی نکات ایمنی که باید در فصل سرما به خصوص در مورد وسایل گرمایشی رعایت کرد، صحبت کردند. همچنین در مورد درست مصرف کردن و صرفه جویی انرژی گاز نیز صحبت کردند. در پایان با دادن هدایایی به عنوان یادگاری همایش به پایان رسید

در روز دوشنبه 29 بهمن ماه از طرف شرکت گاز نمایندگانی به مدرسه آمدند . آن ها برای دانش آموزان درباره ی نکات ایمنی که باید در فصل سرما به خصوص در مورد وسایل گرمایشی رعایت کرد، صحبت کردند. همچنین در مورد درست مصرف کردن و صرفه جویی انرژی گاز نیز صحبت کردند. در پایان با دادن هدایایی به عنوان یادگاری همایش به پایان رسید.