آموزش مشاغل و ارتقای سطح ایمنی دانش آموزان

در راستای آموزش مشاغل و ارتقای سطح ایمنی دانش آموزان از یکی از آتش نشانان دعوت شد

در راستای آموزش مشاغل و ارتقای سطح ایمنی دانش آموزان از یکی از آتش نشانان دعوت شد تا برای بچه ها در مورد شغل آتش نشانی و آتش نشان صحبت کند و اطفای حریق را به دانش آموزان و همکاران آموزش دهد.