چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری بی خطر برپا کنیم.

فرد متخصصی از شهرداری به آ ل طه آمد و درباره مخاطرات چهارشنبه سوری برای دانش آموزان صحبت کرد و درباره ی  چگونگی برپایی چهارشنبه سوری بی خطر مطالبی مفید بیان کرد.

گزارش تصویری