پایگاه تابستانی

تابستان  در دبستان 

پایگاه تابستانی دبستان پسرانه از روز یک شنبه دوم تیر ماه فعالیت خود را در محیطی سراسر شور ونشاط آغاز کزد این  کلاس ها تا 27 مرداد ماه ادامه دارد 

گزارش تصویری