اردوی تابستانی قلعه سحر آمیز

 همزمان با دهه ی کرامت دانش آموزان به قلعه سحر آمیز رفتند 

 همزمان با دهه ی کرامت دانش آموزان به قلعه سحر آمیز رفتند و ساعاتی پر از شور و نشاط را گذراندند

گزارش تصویری