جشن شکوفه ها

جشن شکوفه در فضایی سر شار از شور و نشاط و شادی برای دانش آموزان پایه اول پرگزار شد 

 

نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند. فرشته ها از پشت پنجره های کلاس سرک می کشند به تماشای کودکانی که مشتاق ، به درس های معلمی که زندگی را به آنان می آموزد، گوش سپرده اند. هوا در این فضای مقدس نفس می کشد تا معطر شود

جشن شکوفه ها  در فضایی سر شار از شور و نشاط و شادی برای دانش آموزان پایه اول پرگزار شد  در ادامه عکس هایی  از این برنامه را ببینید 

گزارش تصویری