مانور زلزله

مانور زلزله

دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند. در این بین آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

برنامه مانور زلز له در  چند بخش در مدرسه برگزار شد 

 دعوت از  نماینده سازمان آتش نشانی و معرفی مکان های امن و غیر امن 

دعوت از سرکار خانم حسینیان ولی دانش آموز راوش حسینیان برای اموزش کمک های اولیه 

انجام مانور

در زیر گزارش تصویری از این برنامه را ببینید 

گزارش تصویری