جشن صد کلاس دومی ها

کلاس دومی ها عدد 100 را آموزش دیدند.

دومی ها همزمان با آموزش عدد 100 جشنی در کارگاه مونته سوری برپا کردند و به صورت عملی ساخت 100 را فراگرفتند.

گزارش تصویری