کلاس اولی ها در آزمایشگاه علوم

کلاس اولی ها در آزمایشگاه علوم با انواع گونه های جانوری آشنا شدند.

کلاس اولی ها در آزمایشگاه علوم با انواع گونه های جانوری آشنا شدند و سپس در مورد مبحث جانوران سمینار علمی ارائه دادند.

گزارش تصویری