مانور زلزله

مانور سراسری زلزله در مدرسه روز 8 آذر برگزار شد.

به منظور آماده سازی در برابر زلزله دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفتند و اجرای نکات ایمنی و عکس العمل درست هنگام زلزله را فرا گرفتند.

گزارش تصویری