فلوراید تراپی

فلورای تراپی دندان توسط متخصص در مدرسه انجام شد.

فلوراید یک ماده پیش گیری کننده از پوسیدگی دندان است و مقاومت دندان را در برابر پوسیدگی ها افزایش می دهد.فلوراید تراپی دندان توسط متخصص در مدرسه انجام شد.

گزارش تصویری