بازیافت

دانش آموزانی که در مورد اهمیت بازیافت و محیط زیست چیزهایی یاد می گیرند برای آینده مسیر سبزتری را ترسیم می کنند.

دانش آموزانی که در مورد اهمیت بازیافت و محیط زیست چیزهایی یاد می گیرند برای آینده مسیر سبزتری را ترسیم می کنند.آل طه با آموزش و شرکت دادن دانش آموزان در امر بازیافت گامی مهم در این مسیر گذاشت.

گزارش تصویری