اردوی پدر و پسر

شنبه 22 دی ماه پسران گل پایه های چهارم و پنجم ابتدایی به همراه پدران محترمشان به اردو رفتند.

دانش آموزان عزیزمان به همراه پدران خود به سالن ورزشی رفتند و نرمش کردند و مسابقه فوتبال دادند و در آخر صبحانه نوش جان کردند.

گزارش تصویری