زنگ آشپزی  در دبستان

زنگ آشپزی دردبستان  آل طه  با هدف افزایش مهارت های زندگی و ایجاد فضایی پر از شور و نشاط برگزار شد 

دانش آموزان پایه های مختلف به طور مجزا برای کسب مهارت های زندگی و بهبود در مهارت های دست ورزی در زنگ آشپزی سالاد و غذاهای خوشمزه درست کردند.

گزارش تصویری